Moja Woda – sprawdź warunki dofinansowania do zbiorników na deszczówkę

Autor

UWAGA! W związku z wstrzymaniem środków przeznaczonych na program MOJA WODA, aktualnie nie są przyjmowane nowe wnioski. W przypadku wznowienia programu, wszystkie informacje zostaną uaktualnione. Zapraszamy do korzystania z programów regionalnych na dofinansowanie retencji.

Program Moja Woda Ekofabryka

Czy wiesz, że Polska ma jedne z najmniejszych zasobów wodnych w Europie? Mimo powracającej z roku na rok suszy, aż 73% wód opadowych w naszym kraju nie jest w żaden sposób gromadzonych. Przykład takiego zaniechania? W 2019 roku mieszkańcy Skierniewic doświadczyli skutków suszy na własnej skórze, gdy w ich kranach zabrakło wody. Jeśli tego nie zmienimy, to takie sytuacje będą zdarzały się także w innych miastach. Nie brzmi to zbyt optymistycznie… jednak są rozwiązania, które mogą zapobiec występującym coraz częściej suszom. Jednym z takich rozwiązań jest retencja wody, czyli m.in. magazynowanie wody opadowej w specjalnych zbiornikach, dzięki którym wodę można później ponownie wykorzystać.

1. Moja Woda bezzwrotne dofinansowanie do zbiorników retencyjnych

Ministerstwo Klimatu oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej chcąc edukować i mobilizować obywateli do zbierania wody deszczowej zainicjował program Moja Woda. Na ten cel przeznaczyli kwotę 100 mln zł, dzięki temu mieszkańcy domków jednorodzinnych będą mieli realny wpływ na łagodzenie skutków suszy w Polsce.

Moja Woda to nic innego jak dofinansowanie inwestycji związanych z zatrzymaniem wody deszczowej i roztopowej przy budynkach jednorodzinnych, po to aby móc ją ponownie wykorzystać np. do podlewania kwiatów w ogrodzie. Inicjatorem programu jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska oraz Ministerstwo Klimatu, których celem jest zapobieganie suszy w Polsce oraz przeciwdziałanie lokalnym podtopieniom.

Program jest przewidziany na cztery lata. Wnioski można składać od 1 lipca 2020 do 30 czerwca 2024. Warto się pośpieszyć z decyzją o zakupie zbiornika na deszczówkę, ponieważ o przyznaniu dofinansowania decyduje kolejność zgłoszeń, a koniec programu Moja Woda przypadnie w momencie rozdysponowania wszystkich środków.

Dotacja Moja Woda
Moja woda gotowy zestaw

2. Program Moja Woda – dla kogo jest przeznaczony?

Z refundacji może skorzystać osoba fizyczna, która jest właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego:

“Przez budynek mieszkalny jednorodzinny, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, należy rozumieć budynek wolnostojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.”

Źródło: Ustawa z dnia 7 lipca 7lipca 1994r. –Prawo budowlane

Jeśli dom jednorodzinny ma kilku właścicieli, to o dofinansowanie składa wniosek tylko jedna osoba, za pełnomocnictwem pozostałych współwłaścicieli. Z programu Moja Woda można skorzystać jednorazowo, otrzymując dofinansowanie nie większe, niż 80% kosztów poniesionych przez beneficjenta. UWAGA! Pomoc na zakup zbiorników do magazynowania deszczówki może być udzielona osobom, które nie wykorzystają zgromadzonej wody opadowej do prowadzenia działalności gospodarczej, w tym działalności rolniczej.

Blog brunne
Blog rainstore

3. Jak złożyć wniosek Moja Woda?

Chcąc otrzymać dofinansowanie na działania retencyjne należy złożyć wniosek do Wojewódzkich Funduszów Ochrony Środowiska, zgodnie z miejscem zamieszkania. Nabór będzie prowadzony w trybie ciągłym. Przewidziane są dwa sposoby na złożenie wniosku:

 • Elektronicznie – w tym celu załóż profil na Portalu Beneficjenta na stronie NFOŚiGW, następnie wypełnij formularz wniosku o dotację oraz wyślij do skrzynki podawczej. Ważne: wniosek należy potwierdzić przy użyciu podpisu elektronicznego.
 • Pocztą – jeśli nie posiadasz podpisu elektronicznego, to możesz wysłać wniosek drogą pocztową. W tym wypadku wygeneruj formularz z Generatora Wniosków o Dofinansowanie, następnie wypełnij wniosek oraz dołącz do niego oświadczenie podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji wnioskującego. Gotową dokumentację wyślij na adres wojewódzkiego oddziału Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W przypadku pozytywnej decyzji w sprawie dofinansowania zbiornika na wodę opadową, zostaje przesłane pismo z informacją o przyznania dofinansowania na warunkach określonych we wniosku o dofinansowanie (co będzie stanowiło zawarcie umowy).

Blog akcesoria
Blog skała

4. Gdzie złożyć wniosek Moja Woda?

Wnioski można składać pod znajdującą się poniżej listą 16 Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

Mazowieckie
www.wfosigw.pl

Wielkopolskie
https://www.wfosgw.poznan.pl

Lubuskie
https://www.wfosigw.zgora.pl

Dolnośląskie
https://wfosigw.wroclaw.pl

Kujawsko-pomorskie
https://www.wfosigw.torun.pl

Lubelskie
http://www.wfos.lublin.pl

Łódzkie
https://portal.wfos.lublin.pl

Małopolskie
www.wfos.krakow.pl

Opolskie
https://www.wfosigw.opole.pl/program-moja-woda

Podkarpackie
https://www.bip.wfosigw.rzeszow.pl

Podlaskie
http://wfosigw.bialystok.pl

Pomorskie
https://wfos.gdansk.pl/konkursy/moja-woda

Śląskie
https://www.wfosigw.katowice.pl/

Świętokrzyskie
http://www.wfos.com.pl

Warmińsko-mazurskie
www.wfosigw.olsztyn.pl

Zachodniopomorskie
https://www.wfos.szczecin.pl

5. Warunki dofinansowania do zbiorników na deszczówkę?

Zgodnie z regulaminem programu Moja Woda:

a) „dofinansowaniu podlegać będzie zakup, montaż, budowa i uruchomienie instalacji pozwalających na zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie nieruchomości objętej przedsięwzięciem”,

b) „dofinansowanie jest w formie dotacji z tym, że nie więcej niż 80% kosztów kwalifikowanych instalacji wchodzących w skład przedsięwzięcia i nie więcej niż 5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie”,

c) „minimalna wartość kwalifikowanego zakresu przedsięwzięcia objętego wsparciem – 2 tys. zł”,

d) finansowanie obejmuje następujące typy zbiorników:

 • zbiornik retencyjny nadziemny od 2 m3 pojemności,

e) „w ramach programu priorytetowego dofinansowane mogą przedsięwzięcia, które nie zostały zakończone przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie”,

f) „wypłata przyznanego dofinansowania w formie refundacji na rachunek bankowy beneficjenta powinna nastąpić nie później niż do dnia 31.12.2024 r. oraz maksymalnie do 12 miesięcy od podjęcia decyzji o dofinansowaniu przez WFOŚiGW”,

g) „zakres rzeczowy objęty wnioskiem o dofinansowanie nie może być przedmiotem dofinansowania w innym rozpatrywanym lub zaakceptowanym wniosku w ramach Programu priorytetowego „Moja Woda”, ani jakiegokolwiek innego programu NFOŚiGW i WFOŚiGW”,

h) „dofinansowanie nie może być udzielone na przedsięwzięcia lub elementy przedsięwzięcia sfinansowane lub realizowane z innych środków publicznych, którego sumaryczna kwota dofinansowania ze wszystkich źródeł przekracza 100% kosztów kwalifikowanych”,

i) „dofinansowanie może być udzielone beneficjentom końcowym pod warunkiem, że instalacje objęte przedsięwzięciem oraz zagospodarowane wody opadowe (w tym roztopowe) nie będą wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej w rozumieniu unijnego prawa konkurencji, w tym działalności rolniczej”,

j) „realizacja przedsięwzięcia musi być zgodna z przepisami prawa, a zastosowane urządzenia i materiały (nowe lub używane) muszą być dopuszczone do stosowania na rynku polskim”,

k) „okres trwałości przedsięwzięcia – 3 lata od daty jego zakończenia”,

l) „w okresie trwałości przedsięwzięcia beneficjent końcowy zobowiązany jest do zachowania całości dokumentacji związanej z projektem i eksploatacji instalacji zgodnie z przeznaczeniem”.

moja-woda-oferta

6. Zbiornik retencyjny na deszczówkę – czy trzeba mieć pozwolenie?

Jeśli planujemy zainstalować zbiornik podziemny na deszczówkę, który ma powyżej 2m3, to zgoda jest niezbędna. To bardzo ważne, aby realizacja programu Moja Woda była zgodna z przepisami prawa, posiadaniem właściwych decyzji administracyjnych, jeżeli przepisy prawa nakładają konieczność uzyskania takich decyzji. Według ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku wody opadowe są ściekami. Więc przepisy jakimi warto się kierować powinny być podobne do tych przyjętych dla przydomowych instalacji ścieków.

 

Zalecamy zgłosić inwestycję w Starostwie Powiatowym, najlepiej w dziale architektoniczno-budowlanym. Dodatkowo budynki podłączone do kanalizacji sanitarnej, powinny zgłosić posiadanie zbiornika retencyjnego w zakładzie wodociągowym pod kątem opomiarowania instalacji.

 

Instalację można nieobligatoryjnie zgłosić również do zakładu wodociągowego w celu wystąpienia o opomiarowanie takiej instalacji, czyli założenie wodomierza. To umożliwia obniżenie kosztów związanych z usuwaniem ścieków deszczowych do kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej.

 

Bez wszechobecnej edukacji na temat zagrożenia pustynnieniem oraz rozwijania systemów retencyjnych w Polsce, będzie nam groziła coroczna susza. Najwyższa pora abyśmy zaczęli szanować tak cenny zasób jakim jest woda. Dzięki małej przydomowej retencji wody możemy zaoszczędzić pieniądze, podlewając rośliny w ogrodzie deszczówką, zamiast wodą z kranu. Ponadto podczas deszczów nawalnych zbiorniki retencyjne odciążają systemy wodociągowe i kanalizacyjne.

Źródło:

 1. Informacja publiczna o programie #mojawoda
 2. Ministerstwo Klimatu
 3. www.swiatwody.wordpress.com

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google. Polityka prywatności i Warunkach korzystania z usługi.

Zapraszamy do kontaktu

  Ekofabryka

  ul. Grobla 25
  66-600 Krosno Odrzańskie
  tel. 68 30 30 30 8 
  info@ekofabryka.com.pl
  NIP: 9261558013
  REGON: 368272058
  Twój koszyk
  Loading...
  • Brak produktów w koszyku.

  Kwota: 0,00

  Zobacz koszykZamów teraz

  Loading...