WYPRZEDAŻ! Ostatnie sztuki w najniższych cenach!

Moja Woda 2023 – sprawdź warunki dofinansowania do zbiorników na deszczówkę

Autor
MOJA WODA przyjmowanie wniosków zakończone
Moja Woda 2023 baner

Uzyskaj dofinansowanie na zbieranie wody deszczowej – weź udział w programie MOJA WODA na lata 2023/2024. Dlaczego warto zgłosić się do programu? Polska ma jedne z najmniejszych zasobów wodnych w Europie przypadających na 1 mieszkańca. Mimo powracającej co rok suszy, aż 73% wód opadowych w naszym kraju nie jest w żaden sposób gromadzonych. Przykład takiego zaniechania? W 2019 roku mieszkańcy Skierniewic doświadczyli skutków suszy na własnej skórze, gdy w ich kranach zabrakło wody. Jeśli tego nie zmienimy, to takie sytuacje będą zdarzały się także w innych miastach. Nie brzmi to zbyt optymistycznie… jednak są rozwiązania, które mogą zapobiec występującym coraz częściej suszom. Jednym z takich rozwiązań jest retencja wody, czyli m.in. magazynowanie wody opadowej w specjalnych zbiornikach, dzięki którym wodę można później ponownie wykorzystać. Skorzystaj zatem z dofinansowania MOJA WODA wynoszącego nawet 6000 zł, aby odmieć sytuację wodną w Polsce! Poniżej poznasz zasady przyznawania środków, oraz produkty kwalifikowane do programu.

1. Moja Woda bezzwrotne dofinansowanie do zbiorników retencyjnych

Ministerstwo Klimatu oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej chcąc edukować i mobilizować obywateli do zbierania wody deszczowej powraca z programem Moja Woda na rok 2023. Na ten cel przeznacza kwotę ponad 100 mln zł, dzięki czemu obywatele będą mieli realny wpływ na łagodzenie skutków suszy jak i podtopień w całej Polsce. Program Moja Woda to nic innego jak dofinansowanie inwestycji związanych z zatrzymaniem wody deszczowej i roztopowej przy budynkach jednorodzinnych, po to aby móc ją następnie ponownie wykorzystać np. do podlewania roślin w ogrodzie.

Trzecia edycja programu MOJA WODA na rok 2023 zakłada możliwość złożenia wniosku od 3 sierpnia 2023 do 29 lutego 2024. Warto się pośpieszyć z decyzją o zakupie zbiornika na deszczówkę lub innych produktów pod dofinansowanie, ponieważ o jego przyznaniu decyduje kolejność zgłoszeń, a koniec programu Moja Woda przypadnie w momencie rozdysponowania wszystkich środków.

krótkie info MOJA WODA
Blog MOJA WODA 2023 dedykowane

2. Program Moja Woda – kto może skorzystać z dofinansowania?

Osoby fizyczne będące właścicielami, współwłaścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości, na której znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny , z wyłączeniem nieruchomości, dla której udzielono już dofinansowania z Programu „Moja Woda”. Dofinansowanie dotyczy również właścicieli, współwłaścicieli oraz użytkowników wieczystych nieruchomości, na których planuje się budowę, lub na których rozpoczęto budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego, jednak z zastrzeżeniem, że budynki te muszą zostać oddane do użytkowania zgodnie z prawem, przed złożeniem dokumentów do wypłaty. Oddanie do użytkowania może nastąpić albo poprzez uzyskanie decyzji zezwalającej na użytkowanie lub poprzez uprawomocnienie się zgłoszenia.

“Przez budynek mieszkalny jednorodzinny, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, należy rozumieć budynek wolnostojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.”

Źródło: Ustawa z dnia 7 lipca 7lipca 1994r. –Prawo budowlane

Jeśli dom jednorodzinny ma kilku właścicieli, to o dofinansowanie składa wniosek tylko jedna osoba, za pełnomocnictwem pozostałych współwłaścicieli. Z programu Moja Woda można skorzystać jednorazowo, otrzymując dofinansowanie nie większe, niż 80% kosztów poniesionych przez beneficjenta. UWAGA! Pomoc na zakup zbiorników do magazynowania deszczówki może być udzielona osobom, które nie wykorzystają zgromadzonej wody opadowej do prowadzenia działalności gospodarczej, w tym działalności rolniczej.

Blog MOJA WODA 2023 naziemne
Blog MOJA WODA 2023 podziemne

3. Jak złożyć wniosek Moja Woda?

Chcąc otrzymać dofinansowanie na działania retencyjne należy złożyć wniosek do Wojewódzkich Funduszów Ochrony Środowiska, zgodnie z miejscem zamieszkania (ich lista dostępna jest niżej). Nabór będzie prowadzony w trybie ciągłym. Przewidziane są dwa sposoby na złożenie wniosku:

 • Elektronicznie – w tym celu załóż profil na Portalu Beneficjenta na stronie NFOŚiGW, następnie wypełnij formularz wniosku o dotację oraz wyślij według instrukcji na skrzynki podawczą Funduszu znajdującą się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP)
 • Pocztą – jeśli nie posiadasz podpisu elektronicznego, to możesz wysłać wniosek drogą pocztową. W tym wypadku wygeneruj formularz z Generatora Wniosków o Dofinansowanie, następnie wypełnij wniosek oraz dołącz do niego oświadczenie podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji wnioskującego. Gotową dokumentację wyślij na adres wojewódzkiego oddziału Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej


W przypadku pozytywnej decyzji w sprawie dofinansowania zbiornika na wodę opadową, do beneficjenta zostaje przesłane pismo z informacją o jego przyznaniu na warunkach określonych we wniosku o dofinansowanie
(co będzie stanowiło zawarcie umowy).

Blog MOJA WODA 2023 pompy
Blog MOJA WODA 2023 akcesoria

4. Gdzie złożyć wniosek Moja Woda?

Wnioski można składać pod znajdującą się poniżej listą 16 Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

Mazowieckie
www.wfosigw.pl

Wielkopolskie
https://www.wfosgw.poznan.pl

Lubuskie
https://www.wfosigw.zgora.pl

Dolnośląskie
https://wfosigw.wroclaw.pl

Kujawsko-pomorskie
https://www.wfosigw.torun.pl

Lubelskie
http://www.wfos.lublin.pl

Łódzkie
https://www.wfosigw.lodz.pl/

Małopolskie
www.wfos.krakow.pl

Opolskie
https://www.wfosigw.opole.pl/program-moja-woda

Podkarpackie
https://www.bip.wfosigw.rzeszow.pl

Podlaskie
http://wfosigw.bialystok.pl

Pomorskie
https://wfos.gdansk.pl/konkursy/moja-woda

Śląskie
https://www.wfosigw.katowice.pl/

Świętokrzyskie
http://www.wfos.com.pl

Warmińsko-mazurskie
www.wfosigw.olsztyn.pl

Zachodniopomorskie
https://www.wfos.szczecin.pl

Blog MOJA WODA 2023 dekoracyjny
Blog MOJA WODA 2023 info 2

5. Jakie są warunki dofinansowania do zbiorników na deszczówkę?

Zgodnie z regulaminem programu Moja Woda, kupując zbiornik na deszczówkę należy posiadać więdzę o poniższych wytycznych programu:

1) dofinansowaniu podlegać będzie zakup, montaż, budowa i uruchomienie instalacji pozwalających na zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie nieruchomości objętej przedsięwzięciem

2) dofinansowanie jest w formie dotacji z tym, że nie więcej niż 80% kosztów kwalifikowanych instalacji wchodzących w skład przedsięwzięcia i nie więcej niż 6000 zł na jedno przedsięwzięcie

3) minimalna wartość kwalifikowanego zakresu przedsięwzięcia objętego wsparciem – 2000 zł

4) finansowanie obejmuje zbiorniki do magazynowania wód opadowych (np. szczelne zbiorniki podziemne i naziemne) o sumarycznej pojemności minimum 2 m3 (2000l). UWAGA! Nie jest wymagane, aby był to pojedynczy zbiornik 2000l.

5) w ramach programu priorytetowego dofinansowane mogą przedsięwzięcia, które nie zostały zakończone przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie

6) wypłata przyznanego dofinansowania w formie refundacji na rachunek bankowy beneficjenta powinna nastąpić nie później niż do dnia 31.12.2024 r.

7) zakres rzeczowy objęty wnioskiem o dofinansowanie nie może być przedmiotem dofinansowania w innym rozpatrywanym lub zaakceptowanym wniosku w ramach Programu priorytetowego „Moja Woda”, ani jakiegokolwiek innego programu NFOŚiGW i WFOŚiGW

8) dofinansowanie nie może być udzielone na przedsięwzięcia lub elementy przedsięwzięcia sfinansowane lub realizowane z innych środków publicznych, którego sumaryczna kwota dofinansowania ze wszystkich źródeł przekracza 100% kosztów kwalifikowanych

9) dofinansowanie może być udzielone beneficjentom końcowym pod warunkiem, że instalacje objęte przedsięwzięciem oraz zagospodarowane wody opadowe (w tym roztopowe) nie będą wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej w rozumieniu unijnego prawa konkurencji, w tym działalności rolniczej

10) realizacja przedsięwzięcia musi być zgodna z przepisami prawa, a zastosowane urządzenia i materiały (nowe lub używane) muszą być dopuszczone do stosowania na rynku polskim

11) okres trwałości przedsięwzięcia – 3 lata od daty jego zakończenia

12) w okresie trwałości przedsięwzięcia beneficjent końcowy zobowiązany jest do zachowania całości dokumentacji związanej z projektem i eksploatacji instalacji zgodnie z przeznaczeniem

6. Zbiornik retencyjny na deszczówkę – czy trzeba mieć pozwolenie?

Jeśli planujemy zainstalować zbiornik podziemny na deszczówkę, który ma powyżej 2m3, to zgoda jest niezbędna. To bardzo ważne, aby realizacja programu Moja Woda była zgodna z przepisami prawa, posiadaniem właściwych decyzji administracyjnych, jeżeli przepisy prawa nakładają konieczność uzyskania takich decyzji. Według ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku wody opadowe są ściekami. Więc przepisy jakimi warto się kierować powinny być podobne do tych przyjętych dla przydomowych instalacji ścieków.

 

Zalecamy zgłosić inwestycję w Starostwie Powiatowym, najlepiej w dziale architektoniczno-budowlanym. Dodatkowo budynki podłączone do kanalizacji sanitarnej, powinny zgłosić posiadanie zbiornika retencyjnego w zakładzie wodociągowym pod kątem opomiarowania instalacji.

 

Instalację można nieobligatoryjnie zgłosić również do zakładu wodociągowego w celu wystąpienia o opomiarowanie takiej instalacji, czyli założenie wodomierza. To umożliwia obniżenie kosztów związanych z usuwaniem ścieków deszczowych do kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej.

 

Bez wszechobecnej edukacji na temat zagrożenia pustynnieniem oraz rozwijania systemów retencyjnych w Polsce, będzie nam groziła coroczna susza. Najwyższa pora abyśmy zaczęli szanować tak cenny zasób jakim jest woda. Dzięki małej przydomowej retencji wody możemy zaoszczędzić pieniądze, podlewając rośliny w ogrodzie deszczówką, zamiast wodą z kranu. Ponadto podczas deszczów nawalnych zbiorniki retencyjne odciążają systemy wodociągowe i kanalizacyjne.

7. Często zadawane pytania do programu MOJA WODA (FAQ)

Poniżej znajdziesz odpowiedzi na pytania odnośnie programu MOJA WODA, które pojawiały się na forach i zapytaniach mailowych. Być może znajdziesz wśród nich wyjaśnienie sprawy, o którą chciałeś zapytać:

 1. Czy należy okazać rachunki lub faktury za zakupy i montaż?
  Tak, wszystkie koszty związane z inwestycją powiązaną z programem MOJA WODA muszą zostać zakwalifikowane przez WFOŚiGW, aby wniosek został rozliczony poprawnie. Faktura musi imiennie wskazywać beneficjenta, który zakupił produkt na rzecz programu.
 2. Co jeśli instalację zbiorników wykonało się samodzielnie?
  Jest to jak najbardziej dopuszczalna procedura. Po akceptacji dofinansowania należy wypełnić specjalny dokument poświadczający, że instalacja została wykonana samodzielnie przez beneficjenta.
 3. Jak daleko wstecz można ponieść koszty, aby uznać je za kwalifikowane w programie?
  Koszty kwalifikowane można uwzględnić od 01.01.2023.
 4. Mój dom jest nadal w trakcie budowy. Czy mogę starać się o dofinansowanie MOJA WODA?
  Regulamin programu opisuje taką sytuację w następujący sposób: “Dofinansowanie dotyczy również właścicieli, współwłaścicieli oraz użytkowników wieczystych nieruchomości, na których planuje się budowę, lub na których rozpoczęto budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego, jednak z zastrzeżeniem, że budynki te muszą zostać oddane do użytkowania zgodnie z prawem, przed złożeniem dokumentów do wypłaty. Oddanie do użytkowania może nastąpić albo poprzez uzyskanie decyzji zezwalającej na użytkowanie lub poprzez uprawomocnienie się zgłoszenia.”
 5. Skąd mam wziąć wniosek do programu MOJA WODA 2023?
  Wniosek można znaleźć na portalu beneficjenta, który stanowi bezpośrednio platformę komunikacji beneficjenta z WFOŚiGW na każdym etapie realizacji. Linki do wydziałów WFOŚiGW w danym województwie znajdziesz w tym artykule w punkcie 4.
 6. Kiedy mam oddać zdjęcia potwierdzające instalację zbiornika i co ma być na nich uwiecznione?
  Zdjęcia składane są wraz z wnioskiem o płatność. Najlepiej wykonać je podczas instalacji zbiornika. Kluczowe jest, by przedstawiały one kolejne etapy montażu jak np. instalacja zbieracza na wodę deszczową, posadzanie rur w ziemi czy całość gotowej już instalacji. Prosimy pamiętać, że niewyraźne zdjęcia lub dokumentacja czynności montażowych na fotografiach bez tzw. kontekstu może sprawić, że WFOŚiGW wezwie beneficjenta do ponownego wykonania zdjęć.
 7. Czy mogę zainstalować zbiornik zanim złożę wniosek w programie MOJA WODA?
  Aby mieć pewność, że otrzymamy środki, należy zadbać o odpowiednią kolejność w naszych działaniach. Najodpowiedniejszą drogą jest:
  a) rozeznanie jaki produkt i o jakiej pojemności chcemy zakupić
  b) wypełnienie wniosku i zadeklarowanie na nim wybranej pojemności
  c) zaczekanie na zatwierdzenie wniosku przez WFOŚiGW
  d) zakup zbiorników, które zaplanowaliśmy nabyć
  e) instalacja pojemników i jej udokumentowanie fotografiami
  f) wystąpienie o rozliczenie kosztów zakupu w WFOŚiGW
  Tak podjęta ścieżka udziału w programie MOJA WODA zapobiegnie odmowie rozliczenia zwrotu, ze względu na instalację wyprzedzającą zgodę.

UWAGA! Artykuł ma jedynie charakter informacyjny. W przypadku dodatkowych zapytań odnośnie programu, należy skierować się do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, właściwego dla miejsca zamieszkania.

Źródło:

 1. Informacja publiczna o programie #mojawoda
 2. Ministerstwo Klimatu
 3. WFOŚiGW w Warszawie 

Komentarze (8)

 1. Czy mogę dołączyć fakturę za wymianę rynien do programu moja woda

  • Wymiana rynien jest niestety wykluczona z kosztów kwalifikowanych. Chodzi tu zarówno o rynny jak i rury spustowe do których montujemy np. zbieracze wody deszczowej.

 2. Czy mogę zamontować zbiornik na deszczówkę i nie montować całej instalacji tylko wykorzystywać ją do podlewania ogrodu konewką?

  • Zbiorniki w wielu przypadkach są wykorzystywane właśnie w taki sposób – czyli jedynie pobieramy deszczówkę do konewki za pomocą zamontowanego kranika. Systemy pomp czy zraszaczy nie są obowiązkowe w takim systemie. Zalecamy natomiast zamontowanie zbieracza wody deszczowej, aby woda była zbierana wydajnie, bezpośrednio z rury spustowej przy budynku.

 3. Czy do zbierania deszczówki mogę zakupić pojemnik plastikowy (przeznaczony do szamba ekologicznego?)

  • W przypadku produktów niestandardowych prosimy o kontakt telefoniczny z WFOŚiGW w Pana regionie, ponieważ nazewnictwo produktu może mieć istotne znaczenie dla rozliczających Pana wniosek. Dla przykładu – gdyby na fakturze znalazłby się produkt o nazwie “zbiornik na szambo ekologiczne”, produkt może nie być uznany za zbiornik do gromadzenia deszczówki w świetle określonej puli wydatków dla kosztów kwalifikowanych w programie MOJA WODA.

 4. Czy mogę zrobić zbiornik z kręgów betonowych? Klej pomiędzy kręgami a dno betonowe uszczelnione.

  • Z założeń programu, gdzie zbiorniki będące elementem instalacji retencyjnej są szczelne i łącznie mają pojemność ponad 2000l, jak najbardziej są one kwalifikowane pod dofinansowanie. Dla pewności, zalecał bym jednak Panu przesłanie dokładniejszego, choćby poglądowego schematu planowanej konstrukcji do weryfikacji na nasz mail: adrian@ekofabryka.com.pl lub bezpośrednio do WFOŚiGW w Pana regionie, aby potwierdzić zgodność z założeniami programu w 100%.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google. Polityka prywatności i Warunkach korzystania z usługi.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Opinie o sklepie

Zapraszamy do kontaktu

  Ekofabryka

  ul. Grobla 25
  66-600 Krosno Odrzańskie
  tel. 68 30 30 30 8 
  info@ekofabryka.com.pl
  NIP: 9261558013
  REGON: 368272058
  Twój koszyk
  Loading...
  • Brak produktów w koszyku.

  Kwota: 0,00

  Zobacz koszykZamów teraz

  Loading...