WYPRZEDAŻ! Ostatnie sztuki w najniższych cenach!

Jak segregować odpady komunalne w miejscu pracy?

Autor

Zbliża się dzień wejścia w życie nowych przepisów odnośnie sortowania odpadów komunalnych w całej Polsce. Przedsiębiorcy powinni przygotować się do tej chwili już teraz, gdyż niestosowanie się do nowych regulacji będzie skutkować poważnymi karami finansowymi. Aby zaoszczędzić i nie musieć wprowadzać w firmie chaotycznych zmian na ostatnią chwilę, warto dowiedzieć się, jak od lipca 2021 roku powinna wyglądać segregacja odpadów komunalnych w miejscu pracy. Segregacja śmieci w miejscu pracy to obowiązek i oszczędność – zarówno pieniędzy, jak i zdrowia planety i jej mieszkańców. Aby selektywna zbiórka odpadów przebiegała efektywnie w Twojej firmie, poznaj najważniejsze przepisy prawne obowiązujące przedsiębiorców wytwarzających odpady komunalne. Dowiedz się, czym one są i co należy wkładać do poszczególnych pojemników oraz jak zapewnić pracownikom odpowiednie warunki do segregacji. Sprawdź też, jakie wymagania powinny spełniać Twoje pojemniki na odpady komunalne i na co zwrócić uwagę przy ich wyborze.

Ekofabryka

Co to są odpady komunalne?

Aby poprawnie prowadzić segregację odpadów komunalnych w miejscu pracy, należy najpierw dowiedzieć się, które odpady do nich zaliczamy. Odpady komunalne w miejscu pracy to odpady, które przypominają te wytwarzane przez gospodarstwa domowe. Ich obowiązującą prawnie definicję podaje Ustawa o odpadach z dnia 14.12.2012 r. (Dz. U. 2013 poz. 21). Brzmi ona następująco:

„[odpady komunalne to] odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych; niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne pozostają niesegregowanymi (zmieszanymi) odpadami komunalnymi, nawet jeżeli zostały poddane czynności przetwarzania odpadów, która nie zmieniła w sposób znaczący ich właściwości” (art. 3 ust. 1 pkt 7).

Podobną definicję podaje na swej stronie Ministerstwo Ochrony Środowiska, określając odpady komunalne jako „odpady powstające w związku z bytowaniem (w tym konsumpcją pracowników).”

Do odpadów komunalnych wytwarzanych w miejscu pracy zaliczamy zatem na przykład:

 • resztki posiłków spożywanych przez pracowników,
 • odpady biurowe,
 • popiół z popielnic i palenisk,
 • wszelkie opakowania po żywności, przesyłkach czy towarach,
 • zwiędłe rośliny,
 • potłuczone naczynia szklane i ceramiczne,
 • zużyte ścierki i odzież i wiele innych.

 

Co nie stanowi odpadów komunalnych, a co możemy do nich czasem zaliczyć?

Warto pamiętać, że nie wszystkie śmieci powstające w miejscu pracy stanowią odpady komunalne. Według Ministerstwa Środowiska nie zalicza się do nich odpadów niebezpiecznych wyprodukowanych w miejscu pracy. Oznacza to, że do koszy z odpadami komunalnymi nie wrzuca się na przykład zużytego sprzętu elektronicznego czy baterii. Często pojawiają się też wątpliwości co do tego, czy odpady wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej można wrzucać do komunalnych. Ministerstwo wyjaśnia, że choć zasadniczo nie wchodzą one do tej kategorii, możemy je do niej zaliczyć pod warunkiem, że ich skład i charakter są takie same jak w przypadku odpadów komunalnych.

 

Jakie podstawy prawne określają segregację odpadów komunalnych w miejscu pracy?

Procedury sortowania odpadów komunalnych są ściśle określone przez polskie prawodawstwo. Najważniejszym dokumentem precyzującym tę kwestię jest Ustawa o odpadach z dnia 14.12.2012 r. (Dz. U. z 2013 r., poz.21). Warto wiedzieć, że zawiera ona zarówno przepisy aktualnie obowiązujące, jak i te, które wejdą w życie z dniem 01.07.2021 roku. Ponadto ważne regulacje zawiera też Ustawa z dnia 13.09.1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

W kwestii doboru odpowiednich pojemników do segregacji odpadów komunalnych dobrze również zapoznać się z krajowymi i unijnymi normami określającymi ich pożądane parametry.

Kogo dotyczą nowe zasady sortowania śmieci?

Segregacja odpadów komunalnych dotyczy wszystkich firm i zakładów pracy w Polsce. Przede wszystkim zaś obowiązkiem tym objęte są firmy, których właściciele zadeklarowali selektywną zbiórkę odpadów. Prawo określa zasady postępowania dla dużych i małych przedsiębiorstw publicznych i prywatnych. Objęte są nimi zatem zarówno kilkuosobowe firmy, jak i wielkie zakłady produkcyjne, hotele czy szpitale.

 

Dlaczego warto segregować odpady komunalne w firmie?

Istnieje wiele powodów, dla których warto segregować odpady komunalne w miejscu pracy w sposób określony przez prawodawstwo. Najważniejszym z nich jest oczywiście spełnianie swojego obowiązku względem środowiska oraz obecnych i przyszłych pokoleń jego mieszkańców. Art. 171 Ustawy o odpadach mówi, że przedsiębiorcom, którzy nie wywiązują się z tego zadania należycie, grożą poważne kary pieniężne, a nawet areszt.

Zgodnie ze wspomnianą Ustawą, kara za nieprzestrzeganie zawartych w niej przepisów może wynieść nawet 1 000 000 zł (art. 194). Choć z pewnością brzmi to jak dobra zachęta do stosowania się do obowiązujących regulacji, warto pamiętać, że kwestią nadrzędną jest zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców naszej okolicy i całej planety. Aby cieszyć się nimi jak najdłużej, warto również dawać swym postępowaniem odpowiedzialny przykład innym przedsiębiorcom. Po opracowaniu wewnętrznego systemu zgodnego z normami nie jest to zresztą takie trudne.

 

5 frakcji, czyli jak segregować odpady od 2021 roku?

Od 2021 roku w całej Polsce odpady komunalne będą podlegać segregacji na pięć frakcji. Podział ten obowiązywać będzie w ramach tak zwanego Wspólnego Systemu Segregacji Odpadów. Dotyczyć on będzie zarówno użytkowników lokali mieszkalnych, jak i pracowników w przedsiębiorstwach i instytucjach. Warto już teraz dowiedzieć się, jak powinien odbywać się prawidłowy podział odpadów i do jakich pojemników należy wrzucać poszczególne rodzaje śmieci.

Pięć frakcji, na które dzielić będziemy odpady to:

 • papier – wszelkiego rodzaju dokumenty, notatki, gazety, ścinki, ulotki, katalogi, opakowania kartonowe;
 • szkło – butelki białe i kolorowe, słoiki, naczynia szklane;
 • tworzywa sztuczne, metale oraz opakowania wielomateriałowe – plastikowe worki, foliowe opakowania, styropian, folia aluminiowa, puszki, kartony po sokach czy mleku;
 • odpady zmieszane – zużyte artykuły higieniczne, odpady ceramiczne, zużyte ścierki i ubrania, opakowania z zawartością, produkty wykonane z gumy, opady pochodzenia zwierzęcego, popiół;
 • bioodpady – resztki warzyw i owoców, skorupki od jajek, odpady roślinne w tym zwiędłe kwiaty, ścinki ogrodowe, suche (ale nie spleśniałe) pieczywo.

Do jakich pojemników wrzucać odpady komunalne?

Prawidłowe segregowanie odpadów komunalnych w miejscu pracy odbywa się poprzez wrzucanie odpadów każdej z frakcji do odpowiadającego jej pojemnika. Wraz z wejściem w życie nowych przepisów pojemniki te będą oznaczane jednolitym systemem kolorów. Zgodnie z wytycznymi poszczególne frakcje odpadów będzie trzeba wrzucać do pojemników oznaczonych przez następujące kolory:

 • żółty – tworzywa sztuczne, metal i opakowania wykonane z różnych materiałów, takie jak kartony po mleku;
 • zielony – szkło;
 • niebieski – papier i makulatura;
 • brązowy – bioodpady;
 • czarny – odpady zmieszane.

Jak wdrożyć segregację odpadów komunalnych w firmie? Zapewnij pracownikom odpowiednie warunki

Każdy przedsiębiorca i wytwórca odpadów komunalnych powinien przemyśleć proces wdrażania selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Aby segregowanie było w pełni efektywne, należy wybrać pojemniki z rozwagą, bazując na danych szacunkowych dotyczących ilości odpadów w firmie. Istotna jest też kwestia edukacji pracowników. Szkolenia pozwolą im odpowiedzialnie i świadomie podejść do zadania oraz uniknąć wątpliwości i zakłopotania przy kolorowych pojemnikach.

Pierwszym krokiem do zorganizowania segregacji jest audyt. Wiedza o tym, ile odpadów komunalnych powstaje w danym miejscu potrzebna jest choćby do zakupu odpowiedniej ilości pojemników. Warto oszacować, ile śmieci produkuje cały zakład. Równie istotne jest jednak, by sprawdzić, jakie ich ilości wytwarzają pracownicy przebywający w poszczególnych pomieszczeniach, takich jak hale czy biura. Co więcej, istotne jest też, jakiego rodzaju są śmieci, które pracownicy najczęściej umieszczają w koszach w danym miejscu. W biurze czy sekretariacie będzie to zapewne makulatura, w kuchni zaś odpady żywnościowe i wszelkiego rodzaju opakowania po żywności.

Mając konkretne dane na temat ilości i rodzaju odpadów komunalnych w firmie, można przejść do wyboru odpowiednich pojemników na odpady. Przy zakupie należy wziąć pod uwagę ich łączną objętość oraz dobrać odpowiedniej pojemności kosze do poszczególnych stref zapotrzebowania wewnątrz i na zewnątrz budynku. Koniecznie należy też zadbać o odpowiednie oznakowanie pojemników, na przykład za pomocą naklejek.

Kolejnym ważnym etapem we wdrażaniu segregacji w pracy jest edukacja pracowników. Warto również pomyśleć o nienachalnej edukacji petentów i klientów, na przykład poprzez widoczne przy koszach plakaty. Aby podnieść świadomość odnośnie prawidłowego sposobu zbierania odpadów w firmie, przedsiębiorca może też na przykład zorganizować szkolenie lub rozprowadzić wśród pracowników prezentację. Ciekawym sposobem na zmotywowanie ich do segregacji mogą być zadania grywalizacyjne.

Kwestie administracyjne, czyli o czym jeszcze musi pamiętać przedsiębiorca wdrażając segregację odpadów komunalnych?

Odpowiedniej wielkości pojemniki i edukacja to fundament efektywnej segregacji odpadów komunalnych w firmie. Z punktu widzenia przedsiębiorcy niezwykle istotne są jednak także kwestie magazynowania, ewidencji oraz przekazywania odpadów do utylizacji. Określa je szczegółowo Ustawa o odpadach.

Ulgę dla przedsiębiorców może stanowić fakt, że nie są oni zobowiązani do prowadzenia ewidencji odpadów komunalnych. Ustawa stwierdza wyraźnie, że obowiązek ten nie obejmuje podmiotów wytwarzających ten rodzaj odpadów (art. 66 ust. 4 pkt 1 lit. a).

Ustawa przewiduje również możliwość przekazania odpadów innym uprawnionym do tego podmiotom (art. 27 ust. 2). W większości przypadków przedsiębiorca przekazujący swe odpady innemu posiadaczowi przekazuje mu wraz z nimi odpowiedzialność za nie (art. 27 ust. 3). Właściciel firmy czy zakładu może zatem przekazać swoje odpady komunalne do innego podmiotu, jednak tylko pod warunkiem, że spełnia on określone w Ustawie wymagania.

Zanim jednak przedsiębiorca przekaże swoje odpady do dalszego przetwarzania, nierzadko musi je magazynować na swoim terenie. Jeśli taka konieczność zachodzi, należy wiedzieć, że zgodnie z Ustawą maksymalny dozwolony czas magazynowania odpadów komunalnych to 1 rok (art. 25 ust. 4 pkt 1). Zasada ta nie obejmuje jednak komunalnych osadów ściekowych, które zgodnie z art. 96 ust. 1 mają być przeznaczone do odzysku na gruntach rolnych. Według § 4 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz. U. 25.02.2015 r., poz. 257) niedozwolone jest ich magazynowanie dłużej niż do następnego dnia po ich przetransportowaniu.

 

Jak wybrać pojemniki do segregacji odpadów komunalnych w swoim zakładzie?

Aby segregacja i magazynowanie odpadów komunalnych w miejscu pracy przebiegały bezpiecznie i zgodnie z prawem, konieczne jest zapewnienie dla tego celu stosownych pojemników. Firma wytwarzająca odpady powinna przede wszystkim upewnić się, że są one zgodne z wymaganiami określonymi przez polskie i europejskie normy. Kupując pojemniki należy zatem zwrócić uwagę na to, aby posiadały unijne oznakowanie CE. Ponadto kosze i kontenery na odpady komunalne powinny też spełniać wymagania Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, który określa ich najważniejsze parametry fizyczne i mechaniczne.

Jednym z najważniejszych wymagań, jakie muszą spełniać pojemniki jest ich odpowiednia wielkość i liczba. Muszą być one dostosowane do zapotrzebowania firmy oraz do wygody transportowania i opróżniania. Ponadto pojemniki powinny być wykonane z trwałych tworzyw odpornych na czynniki atmosferyczne i chemiczne oraz na uszkodzenia mechaniczne. Dobrze również, aby wybrany produkt był wyposażony w kółka z hamulcami, gdyż znacznie ułatwiają one przemieszczanie kosza i jego opróżnianie.

Z uwagi na fakt, że pojemniki mają być umieszczone na terenie firmy, warto również rozważyć opatrzenie ich naklejką z firmowym logo. Mogą one pomóc zidentyfikować właściwy pojemnik pracownikom jak i klientom oraz stworzyć spójny wizerunek firmy przyjaznej środowisku.

Segregacja odpadów komunalnych z pojemnikami z Ekofabryki – dlaczego warto?

Pojemniki na odpady komunalne z naszego sklepu spełniają wszelkie standardy i wymagania narzucone przez unijne i krajowe normy prawne. Co więcej, zaspokajają również potrzeby właścicieli przedsiębiorstw, ich pracowników oraz służb obsługujących je podczas ich opróżniania.

 

W Ekofabryce znajdziesz wytrzymałe, pojemne i bezpieczne kontenery, pojemniki oraz kosze na śmieci z popielnicami do użytku wewnątrz, jak i na zewnątrz budynku. Ich następujące cechy zapewniają wiele korzyści:

 • dostępność w różnych wymiarach ułatwia dostosowanie pojemników do wielkości przestrzeni i potrzeb firmy;
 • trwałe, mocne tworzywo sztuczne, z którego zbudowane są pojemniki, gwarantuje ich wytrzymałość oraz odporność na czynniki fizyczne, chemiczne i atmosferyczne;
 • system kółek z hamulcami zwiększa mobilność oraz bezpieczeństwo korzystania z pojemników;
 • możliwość spięcia wielu pojemników w ciągi ułatwia ich transportowanie;
 • klapy zamykane na klucz zapobiegają dorzucaniu odpadów do firmowego pojemnika przez obce osoby;
 • otwory w klapach na niewielkie śmieci zwiększają wygodę i zapobiegają rozprzestrzenianiu się nieprzyjemnego zapachu przy otwieraniu klapy;
 • opcja wykonania perforacji w pojemniku na życzenie klienta poprawia wentylację odpadów;
 • naklejki z logiem firmy zapewniają możliwość spersonalizowania pojemników i skojarzenie marki firmy z odpowiedzialnym podejściem do ochrony środowiska;
 • estetyczne wykonanie i dostępność w wielu kolorach umożliwia dopasowanie pojemników zarówno do potrzeb, jak i do wystroju firmy.

Spełnij wszelkie normy i wybierz bezpieczny pojemnik do segregacji odpadów komunalnych w pracy

Nie zwlekaj z dostosowaniem gospodarki odpadów komunalnych w Twojej firmie do obowiązujących przepisów. Tylko poprawne i rzetelne wdrożenie określonych prawem zasad pozwoli Ci uniknąć poważnych kar. Aby zapewnić skuteczną i bezpieczną segregację w miejscu pracy, zamów już teraz pojemniki, które spełniają wszelkie normy unijne i krajowe. Odpowiednie kosze pomogą Ci uniknąć dużych wydatków, a także cieszyć się czystym środowiskiem i sumieniem.

Sprawdź naszą ofertę i wybierz wytrzymałe i mobilne pojemniki na odpady komunalne w pełni dostosowane do potrzeb i wizerunku Twojej firmy.

 

Produkt slider:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google. Polityka prywatności i Warunkach korzystania z usługi.

Zapraszamy do kontaktu

  Ekofabryka

  ul. Grobla 25
  66-600 Krosno Odrzańskie
  tel. 68 30 30 30 8 
  info@ekofabryka.com.pl
  NIP: 9261558013
  REGON: 368272058
  Twój koszyk
  Loading...
  • Brak produktów w koszyku.

  Kwota: 0,00

  Zobacz koszykZamów teraz

  Loading...