WYPRZEDAŻ! Ostatnie sztuki w najniższych cenach!

Odpady w gastronomii

Autor

Odpady w gastronomii – jak powinno przebiegać postępowanie z odpadami w gastronomii?

Szukasz najlepszego sposobu na odpady gastronomiczne w swoim lokalu?

Jeśli poświęcisz nieco czasu na zorganizowanie systemu ich zagospodarowania, odpady z gastronomii przestaną być zmorą Twojej działalności, a Ty przyczynisz się do ochrony środowiska i poprawy wizerunku Twojej firmy.Dowiedz się, czym są odpady gastronomiczne i jakie akty prawne regulują postępowanie z odpadami w gastronomii. Sprawdź też, jakie zagrożenia niosą za sobą odpady żywnościowe, jakie są najbardziej niebezpieczne kategorie odpadów i jakie korzyści wynikają z ich prawidłowego zagospodarowania. Koniecznie przeczytaj o wymogach, jakie powinny spełniać pojemniki na odpady w gastronomii i zastanów się, czy w Twoim lokalu znajdują się wszystkie zalecane przez nas kosze na śmieci.

 

Ekofabryka

Odpady gastronomiczne – definicja

Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 142/2011 z dnia 25.02.2011 r. definiuje odpady gastronomiczne jako:

„Wszystkie odpady żywnościowe, w tym zużyty olej kuchenny pochodzący z restauracji, obiektów gastronomicznych i kuchni, łącznie z kuchniami zbiorowymi i domowymi.

(Zał. I pkt. 2)

Odpady w gastronomii to zatem odpady kuchenne w postaci wszelkich resztek żywności, które powstają w samodzielnych punktach gastronomicznych oraz na przykład firmowych czy szkolnych stołówkach i kawiarniach. Szczególnym typem odpadów produkowanych w gastronomii są odpady pochodzenia zwierzęcego.

Uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego i odpady 3 kategorii

Najbardziej niebezpiecznym rodzajem odpadów produkowanych przez punkty gastronomiczne są odpady mięsne i inne odpady pochodzenia zwierzęcego, których fachowa nazwa to uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego.

Utylizacja odpadów zwierzęcych jest najczęstszym sposobem na ich zagospodarowanie, warto jednak poznać dokładny zakres ich definicji oraz wiedzieć, które odpady pochodzenia zwierzęcego objęte są przepisami Ustawy o odpadach. Dowiedz się też, jakie są kategorie odpadów pochodzenia zwierzęcego i co do nich należy.

Czym są uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego?

Według Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1069/2009 z dnia 21.10.2009 r., uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego to:

„Całe zwierzęta martwe lub ich części, produkty pochodzenia zwierzęcego lub inne produkty otrzymane ze zwierząt nieprzeznaczone do spożycia przez ludzi, w tym komórki jajowe, zarodki i nasienie.

(Rozdz. 1 art. 3 pkt. 1)

Prawo kładzie szczególny nacisk na prawidłowe postępowanie z odpadami pochodzenia zwierzęcego, gdyż stanowią one potencjalne źródło poważnych zagrożeń sanitarno-weterynaryjnych i epidemiologicznych.

Nie wszystkie uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego wymagają takiego samego postępowania, jak pozostałe odpady żywnościowe w gastronomii. Zgodnie z art. 2 ust. 9 Ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach, postanowienia tej ustawy obejmują tylko te uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego, które przeznaczone są do:

 • przewiezienia na składowisko odpadów,
 • termicznej obróbki,
 • przekazania do kompostowni lub biogazowni.

W pozostałych przypadkach odpady pochodzenia zwierzęcego przekazuje się najczęściej firmie utylizacyjnej.

Odpady pochodzenia zwierzęcego – kategorie odpadów

Ze względu na poziom ryzyka, które stanowią uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego, Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1069/2009 z dnia 21.10.2009 r. dzieli odpady zwierzęce na:

 • odpady kategorii 1 – to między innymi odpady mięsne pochodzące od zwierząt chorych lub podejrzanych o zainfekowanie TSE, zawierające szkodliwe substancje, pochodzące z transportu międzynarodowego, wydobyte z systemów oczyszczania ścieków (rozdz. 1 art. 8);
 • odpady kategorii 2 – obornik, zawartość układu pokarmowego zwierząt, produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego zawierające w sobie ciała obce i inne odpady ( rozdz. 1 art. 9);
 • odpady kategorii 3 – uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego lub odpady żywnościowe zawierające w sobie składniki pochodzenia zwierzęcego, ale pochodzące ze zwierząt zdrowych (rozdz. 1 art. 10).

W gastronomii powstają często odpady kategorii 3.

Odpady kategorii 3 to na przykład:

 • przeterminowane lub niewykorzystane odpady pochodzenia zwierzęcego, takie jak jogurty, śmietany, mleko, jaja, mięso,
 • odpady mięsne w postaci resztek dań pozostawionych na talerzach przez klientów,
 • uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego, takie jak oczyszczone kości, treść żołądka zwierząt czy inne nienadające się do zjedzenia części zwierząt, jak choćby pióra.

Więcej na temat postępowania z odpadami niebezpiecznymi przeczytasz w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19.11.2008 r.

 

Gdzie powstają odpady gastronomiczne?

Odpady spożywcze powstają przede wszystkim w restauracjach i autonomicznych punktach gastronomicznych, ale nie są to jedyne miejsca, które muszą wdrażać dobre praktyki gospodarowania odpadami żywnościowymi. Podmioty, które powinna zainteresować instrukcja postępowania z odpadami w gastronomii, to:

 • bary, puby, punkty z kebabem, restauracje, kawiarnie, lodziarnie i inne lokale gastronomiczne,
 • stołówki uniwersyteckie, pracownicze, szkolne, przedszkolne i żłobkowe,
 • stołówki w szpitalach,
 • punkty gastronomiczne w obiektach hotelarskich i sportowych,
 • punkty gastronomiczne w środkach transportu publicznego, takich jak statki, pociągi, czy samoloty.

Poznaj ryzyko, jakie niosą za sobą odpady poprodukcyjne w Twojej gastronomii i dowiedz się, jak możesz im zapobiec wdrażając zalecane postępowanie z odpadami żywnościowymi.

 

Jakie zagrożenia stanowią odpady w gastronomii?

Odpady poprodukcyjne w gastronomii mogą być powodem zagrożeń dla zdrowia, komfortu ludzi, bezpieczeństwa instalacji hydraulicznych i środowiska. Ochrona środowiska w gastronomii powinna uwzględniać te zagrożenia, dlatego warto mieć świadomość wszystkich konsekwencji, jakie niosą za sobą odpady żywnościowe, zwłaszcza te niewłaściwie zagospodarowane.

 • Odpady gastronomiczne mogą być źródłem przykrego zapachu, który jest uciążliwy zarówno dla klientów i pracowników, jak i sąsiadów i przechodniów. Odór może skutecznie odstraszać stałych i potencjalnych klientów.
 • Odpady spożywcze, a zwłaszcza odpady pochodzenia zwierzęcego, stanowią zagrożenie sanitarno-epidemiologiczne, gdyż przyciągają roznoszące choroby szczury i mogą stać się wylęgarnią owadów i bakterii.
 • Odpady pokonsumpcyjne w gastronomii wyrzucane do urządzeń sanitarnych mogą zatykać kanalizację, niszczyć rury i stanowić atrakcyjną pożywkę dla szczurów.
 • Mimo iż są biodegradowalne, odpady gastronomiczne produkowane w restauracjach i na stołówkach stanowią ogromne zagrożenie dla środowiska.
 • Niewłaściwie zagospodarowane odpady w gastronomii mogą stać się powodem nałożenia przez Sanepid kar na właściciela obiektu gastronomicznego.

Dowiedz się, jak możesz uniknąć powyższych zagrożeń i osiągnąć korzyści, jakie wynikają z dobrych praktyk zarządzania odpadami w gastronomii.

Ochrona środowiska w gastronomii – korzyści

Jeśli mądrze zorganizujesz postępowanie z odpadami gastronomicznymi produkowanymi w swojej firmie lub instytucji, możesz osiągnąć wiele korzyści dla swojego portfela, wizerunku i środowiska, a przede wszystkim uniknąć przykrych konsekwencji wymienionych powyżej.

Zyski z mądrej gospodarki odpadami w gastronomii to:

 • bezpieczeństwo prawne i redukcja ryzyka strat finansowych w wyniku kar Sanepidu,
 • skuteczna ochrona środowiska,
 • zwiększony komfort klientów i profesjonalny wizerunek firmy dbającej o klienta i o środowisko,
 • podniesienie komfortu pracy w lokalu i współpracy przy utylizacji odpadów.

Aby osiągnąć wszystkie powyższe korzyści, dowiedz się, w jaki sposób należy zgodnie z prawem zaplanować pracę Twojego lokalu gastronomicznego w obrębie produkcji dań i gospodarki odpadami.

Jak zagospodarować odpady gastronomiczne zgodnie z prawem?

Prawo polskie i europejskie dość jasno reguluje sposób postępowania z odpadami w gastronomii. Dwa najważniejsze akty prawne regulujące tę kwestię to:

 • Ustawa z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21),
 • Rozporządzenie (WE) Nr 1069/2009 z dnia 21.10.2009 r. określające przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi.

Poznaj praktyki, które w świetle obowiązującego prawa są dozwolone lub zalecane w gospodarowaniu odpadami oraz te, które są surowo zabronione. Zacznijmy od tych drugich.

Odpady w gastronomii – praktyki zakazane

Listę niektórych szkodliwych dla środowiska i zabronionych przez prawo praktyk zarządzania odpadami gastronomicznymi streścić można do poniższych punktów.

Zakazane jest wprowadzanie odpadów do wód (art. 77 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 20.07.2017 r. dotyczącej Prawa wodnego, Dz. U. 2017 poz. 1566). Oznacza to, że wylewanie resztek zup, sosów czy napojów do zlewu, muszli klozetowej, a także pobliskich zbiorników wodnych może spotkać się z sankcjami prawnymi. Takie zasady wynikają także z Ustawy z dnia 7.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2018.0.1152), w której:

Zabrania się wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych:

 1. 1. odpadów stałych, które mogą powodować zmniejszenie przepustowości przewodów kanalizacyjnych, a w szczególności żwiru, piasku, popiołu, szkła, wytłoczyn, drożdży, szczeciny, ścinków skór, tekstyliów, włókien, nawet jeżeli znajdują się one w stanie rozdrobnionym;
 2. 2. odpadów płynnych niemieszających się z wodą […]” (art. 9 pkt. 2).
   • Z uwagi na powyższe, zakazuje się także stosowania młynków koloidalnych do utylizacji odpadów żywnościowych (o zasadzie tej pisze Główny Inspektor Sanitarny w piśmie GIS-BŻ-WS-4233-19/EN/13/1).
   • Zgodnie z Rozporządzeniem WE Nr 1069/2009, odpady spożywcze nie mogą służyć dokarmianiu zwierząt innych niż wymienione w art. 13 ust. 2 tegoż rozporządzenia (art. 11 ust. 1 lit. b)

Dowiedz się, jak poprawnie powinno przebiegać postępowanie z odpadami w gastronomii i jakie zwierzęta zgodnie z prawem można dokarmiać odpadami gastronomicznymi.

Instrukcja postępowania z odpadami w gastronomii

Restauracje produkują duże ilości odpadów organicznych, które lądują na wysypisku śmieci, mimo że dość łatwo można zorganizować działania tak, by tego uniknąć. Dowiedz się, jak możesz ograniczyć odpady poprodukcyjne w gastronomii i z korzyścią dla siebie i środowiska wykorzystać te odpady gastronomiczne, które są nieuniknione.

Hierarchia sposobów postępowania z odpadami w gastronomii

Ustawa z dnia 14.12.2012 r. o odpadach ustanawia obowiązek właścicieli lokali gastronomicznych do odpowiedniego zarządzania odpadami na każdym etapie ich powstawania i przetwarzania.

Każdy, kto podejmuje działania powodujące lub mogące powodować powstanie odpadów, powinien takie działania planować, projektować i prowadzić przy użyciu takich sposobów produkcji lub form usług oraz surowców i materiałów, aby w pierwszej kolejności zapobiegać powstawaniu odpadów lub ograniczać ilość odpadów i ich negatywne oddziaływanie na życie i zdrowie ludzi oraz na środowisko, w tym przy wytwarzaniu produktów, podczas i po zakończeniu ich użycia.

(Rozdz. 2 art. 18. 1)

Ustawa ta nakłada też na podmioty wytwarzające odpady, w tym odpady gastronomiczne, obowiązek stosowania się do hierarchii sposobów gospodarowania odpadami.

Art. 17 wymienia poszczególne stopnie w hierarchii sposobów postępowania z odpadami:

 •  zapobieganie powstawaniu odpadów;
 •  przygotowywanie do ponownego użycia;
 •  recykling;
 •  inne procesy odzysku;
 •  unieszkodliwianie.

Do każdego kolejnego sposobu powinno się przechodzić dopiero po upewnieniu się, że nie da się przetworzyć odpadów w sposób lub sposoby wyższe w hierarchii. Dlatego też utylizacja odpadów spożywczych powinna stanowić ostateczność.

Dowiedz się, jak zagospodarować odpady żywnościowe w ekonomiczny i przyjazny środowisku sposób.

Jak zapobiegać powstawaniu odpadów w gastronomii?

Odpady produkcyjne i odpady pokonsumpcyjne mogą być wytwarzane w mniejszych ilościach niż dotychczas, jeśli tylko firmy gastronomiczne w przemyślany sposób zorganizują produkcję dań. Wyżej wspomniana ustawa definiuje zapobieganie powstawaniu odpadów jako:

środki zastosowane w odniesieniu do produktu, materiału lub substancji, zanim staną się one odpadami, zmniejszające:

 • a) ilość odpadów, w tym również przez ponowne użycie lub wydłużenie okresu dalszego używania produktu,
 • b) negatywne oddziaływanie wytworzonych odpadów na środowisko i zdrowie ludzi,
 • c) zawartość substancji szkodliwych w produkcie i materiale.

W jaki sposób można zatem ograniczyć produkcję odpadów w gastronomii na tym etapie?

 • Ścinki warzywne i owocowe nadające się jeszcze do spożycia należy wykorzystywać w dalszej produkcji (na przykład do zup, sałatek, koktajli lub dekoracji dań i deserów). W tym celu warto przeorganizować nieco logistykę przygotowywania dań na kuchni.
 • Kontroluj ilość i zużywanie produktów z magazynu oraz dostosowuj ilość kupowanych towarów do faktycznego zużycia.
 • Sprawdzaj regularnie okresy przydatności produktów i staraj się maksymalnie je zużywać przed upłynięciem terminu. Oferuj atrakcyjne promocje na dania wykonane z takich produktów.
 • Sprawdzaj, jakiej wielkości porcje będą optymalne dla Twoich klientów. Oferuj w karcie dań różnej wielkości porcje tych samych potraw. Podnieś świadomość klientów odnośnie faktycznej wielkości i pożywności potraw, na przykład eksponując zdjęcia potraw w proporcji 1:1 do realnych ich wielkości.

Zgodnie z ideą hierarchii sposobów na postępowanie z odpadami, po opracowaniu metod ograniczających odpady produkcyjne, czas przejść do zorganizowania sposobów na recykling odpadów gastronomicznych.

Jak recyklingować odpady w gastronomii?

Recykling w restauracji może być realizowany na dwa sposoby. Możesz pozbyć się szczątek organicznych za pomocą kompostowania lub przekazać odpady żywnościowe do podmiotów zajmujących się opieką nad niektórymi zwierzętami.

Kompostowanie odpadów gastronomicznych

Najlepszym sposobem na recykling odpadów gastronomicznych jest kompostowanie. Technika ta jest mało popularna z uwagi na obawę przed zapachem jaki generują rozkładające się odpady żywnościowe. Warto jednak wiedzieć, że kompostowanie może odbywać się bez przykrego zapachu. Wystarczy zadbać o odpowiednie warunki i pojemniki do kompostowania, aby uniknąć wydobywania się jakiejkolwiek woni z rozkładającej się żywności.

Kompostować można większość gastronomicznych odpadów organicznych z wyjątkiem cytrusów, spleśniałych warzyw, owoców i chleba, kości, mięsa i tłuszczy (utylizacja tłuszczy spożywczych jest jedynym sposobem na ich zagospodarowanie). Do kompostowania nadają się nawet papierowe serwetki, skorupki jaj, fusy po kawie i herbacie.

Aby kompostować odpady kuchenne będące produktami ubocznymi pochodzenia zwierzęcego, niezbędne jest zatwierdzenie tego procesu przez Inspekcję Weterynaryjną, o czym stanowi art. 24 pkt. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1069/2009 z dnia 21.10.2009 r.

Kompostowniki wewnętrzne i zewnętrzne:

Lista kompostowników

Dokarmianie zwierząt odpadami gastronomicznymi

Choć do kwestii dokarmiania zwierząt odpadami gastronomicznymi prawo podchodzi bardzo ostrożnie, zostawia właścicielom punktów gastronomicznych całkiem szeroką furtkę.

Według Rozporządzenia WE Nr 1069/2009 (art. 13 ust. 2), odpady kuchenne mogą zostać przeznaczone do dokarmiania niektórych zwierząt, takich jak:

 • zwierzęta z ogrodów zoologicznych,
 • zwierzęta futerkowe,
 • psy z uznanej hodowli lub sfory psów gończych,
 • psy i koty w schroniskach dla zwierząt,
 • larwy i robaki przeznaczone na przynętę.


Oznacza to, że odpady poprodukcyjne w gastronomii można ponownie wykorzystać nawet w roli pokarmu. Przekazując odpady gastronomiczne do schroniska, zoo czy hodowli zwierząt, pamiętaj, by wykazywać ten fakt w swojej dokumentacji.

Utylizacja odpadów spożywczych w gastronomii

Utylizacja odpadów spożywczych w gastronomii to ostatnie wyjście na zagospodarowanie tych resztek, które nie podlegają odzyskowi czy recyklingowi. Należy przygotować się do tego, stosując kilka zasad.

Utylizacja odpadów spożywczych w gastronomii to ostatnie wyjście na zagospodarowanie tych resztek, które nie podlegają odzyskowi czy recyklingowi. Należy przygotować się do tego, stosując kilka zasad.

Jakie odpady gastronomiczne podlegają utylizacji?

Utylizacja odpadów spożywczych w gastronomii powinna objąć przede wszystkim odpady poprodukcyjne, takie jak:

 • niewykorzystane i nienadające się do kompostowania pozostałości z produkcji dań i odpady pokonsumpcyjne, czyli resztki posiłków,
 • oleje smażalnicze,
 • niejadalne części żywności.

Poznaj zasady, zgodnie z którymi powinna przebiegać utylizacja odpadów organicznych.

Utylizacja odpadów spożywczych w gastronomii – zasady

Utylizacja odpadów organicznych w gastronomii to proces, do którego należy się odpowiednio przygotować. Odpady kuchenne trzeba zabezpieczyć do momentu odebrania ich przez firmy utylizujące. W tym celu należy zorganizować miejsce ich przechowywania, a także sporządzić dokumentację.

Jakich dokumentów wymaga utylizacja odpadów spożywczych w gastronomii?

Aby skorzystać z usług firm utylizacyjnych, potrzebna jest dokumentacja w postaci umowy i dokumentu handlowego. Bez tych dokumentów odbiór odpadów jest nielegalny. Podczas kontroli Sanepidu, inspektor może poprosić o okazanie stosownego potwierdzenia przekazania odpadów ze wskazaniem odbiorcy.

Przygotuj odpady do utylizacji – zapewnij pomieszczenie na odpady gastronomiczne

Najlepszym miejscem na przechowywanie odpadów jest osobno wydzielone pomieszczenie na odpady gastronomiczne. Powinno ono spełniać następujące warunki:

 • być odpowiednio duże, by pomieścić schludnie ułożone i posegregowane odpady oraz zapewnić wygodę poruszania się pracowników odbierających odpady,
 • mieć odpowiednią wentylację, temperaturę i poziom wilgotności, aby nie dopuścić do rozprzestrzeniania się zapachu i gnicia odpadów,
 • posiadać urządzenia chłodnicze,
 • zabezpieczać resztki przed dostępem szkodników (w tym myszy i szczurów) i owadów.

W tak przygotowanym magazynie odpady gastronomiczne czekać mogą na odbiór przez firmę utylizacyjną.

Aby móc sortować i przechowywać odpady, potrzebne są jednak przede wszystkim pojemniki na odpady gastronomiczne.

 

Jakie powinny być pojemniki na odpady w gastronomii?

Przepis dotyczący konieczności składowania odpadów gastronomicznych w specjalnych pojemnikach oraz niektóre wymagania dotyczące takich pojemników określa pkt. 2 Zał. 2 Rozporządzenia WE Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29.04.2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. U. L 139 z 30.04.2004 r.):

„Odpady żywnościowe, niejadalne produkty uboczne i inne śmieci muszą być składowane w zamykanych pojemnikach, chyba że przedsiębiorstwa sektora spożywczego mogą wykazać właściwemu organowi, że inne typy używanych pojemników lub systemy usuwania są właściwe. Takie pojemniki muszą być odpowiednio skonstruowane, utrzymywane w dobrym stanie i łatwe do czyszczenia i, w miarę potrzeby, dezynfekcji.”

Najlepsze pojemniki na odpady gastronomiczne łączą w sobie następujące cechy:

 • są pojemne – objętość pojemników powinna być większa od szacowanej ilości składowanych odpadów, ponieważ zaleca się opróżnianie pojemnika już przy zapełnieniu go w ¾ objętości;
 • są szczelne – dzięki tej cesze pojemniki na odpady w gastronomii skutecznie chronią i swoją zawartość, i swoich użytkowników. Szczelnie zamknięty pojemnik powinien chronić odpady spożywcze przed napływem szkodników czy owadów i dostępem wilgoci z zewnątrz, a także zapobiegać wydobywaniu się przykrego zapachu;
 • są klarownie oznakowane – czytelne oznakowanie – czy to przez kolor, tekst, czy ikonę symbolizującą rodzaj składowanych odpadów – umożliwia skuteczne, staranne i wygodne sortowanie. Pojemniki na odpady kategorii 3 powinny być opatrzone etykietą z napisem: „nie do spożycia przez ludzi”.
 • mają bezdotykowy system otwierania i zamykania – pojemniki na odpady gastronomiczne powinny otwierać się za pomocą pedała naciskanego stopą lub w inny nie angażujący dłoni sposób. Osoby mające styczność z żywnością nie powinny dotykać pojemników na odpady kuchenne;
 • umożliwiają wygodne i dokładne czyszczenie – warto zwrócić uwagę na ten punkt zarówno ze względu na kwestię higieny, jak i komfort osób odpowiedzialnych za czyszczenie. Przed użyciem pojemniki na odpady gastronomiczne powinny zostać dokładnie osuszone.

Ponadto należy pamiętać, aby pojemniki na odpady gastronomiczne umieszczać z dala od miejsc przygotowywania, magazynowania i spożywania żywności, o czym również stanowi wyżej cytowane rozporządzenie.

 

Jak dbać o pojemniki na odpady gastronomiczne?

Aby pojemniki na odpady gastronomiczne służyły długo i nie straszyły przykrym zapachem, należy o nie dbać. Pojemniki na odpady gastronomiczne myjemy i dezynfekujemy po każdym opróżnieniu.

Jakie pojemniki na odpady w gastronomii wybrać?

Wybierając pojemniki na odpady gastronomiczne, pamiętaj, by dopasować je do funkcji pomieszczenia, w którym będą się znajdować, a także do jego metrażu.

Pojemniki na odpady dla klientów w lokalu gastronomicznym

Zadbaj o potrzeby swoich klientów, kupując skrojone na ich miarę pojemniki na śmieci. Umieść kosze na śmieci w dyskretnym miejscu sali jadalnianej, łazience oraz w ogródku, a także przy wejściu do lokalu.

Pojemniki na odpady poprodukcyjne i pokonsumpcyjne, które powinny znaleźć się w punkcie gastronomicznym, to:

 • koszopopielnica – konieczny element u wejścia lub w ogródku gastronomii, w miejscu przeznaczonym dla palaczy;
 • dyskretne śmietniki jednokomorowe w kącie lokalu – pomieszczą drobne śmieci, które czasem przynoszą ze sobą klienci;
 • kosz na śmieci do łazienki – obowiązkowe wyposażenie toalety w każdym lokalu gastronomicznym. W zależności od aranżacji wnętrza, sprawdzą się różne pojemniki. Zwykle w takich miejscach najlepiej funkcjonują odporne na rdzę stalowe kosze na śmieci;
 • zabawne kosze we wzorki – te pojemniki sprawdzą się na szkolnej lub przedszkolnej stołówce, a także na stołówce przy szpitalnym oddziale dziecięcym. Swoim kreatywnym designem i jasnym oznakowaniem zachęcać będą dzieci do segregacji, pełniąc przy okazji funkcję edukacyjną.

Powyższe pojemniki są koniecznością w większości lokali, jednak najważniejsze pojemniki na odpady gastronomiczne powinny znaleźć się w kuchni i na zewnątrz lokalu od strony kuchennego zaplecza.

Pojemniki na odpady gastronomiczne dla pracowników

Każdy lokal gastronomiczny powinien mieścić następujące pojemniki na odpady w gastronomii:

 • kompostownik – z racji swej niewielkiej objętości, idealny do małej gastronomii na wynos, która nie generuje zbyt dużej ilości odpadów, jednak i tu przydałby się więcej niż jeden pojemnik tego rodzaju;
 • śmietniki do segregacji wewnętrznej w kuchni – w profesjonalnej kuchni sprawdzą się wielokomorowe stacje (nawet do 5 komór) lub zestawy dużych pojemników, a także wygodne kilkukomorowe kosze obrotowe. Ponadto w celu ułatwienia segregacji i transportu szkła, warto zaopatrzyć lokal w przenośny kosz na butelki. Kosze umożliwiające pionową segregację to idealny pomysł dla ciasnej kuchni.
 • kosze do segregacji zewnętrznej – zestawy dużych koszy i kontenerów zgromadzą duże ilości śmieci i pozwolą skutecznie segregować odpady pokonsumpcyjne i poprodukcyjne.

Ponieważ z racji charakteru działalności dużą ilość odpadów będą stanowić odpady organiczne, należy zadbać o odpowiednio pojemne kontenery lub pojemniki na bioodpady. Warto wiedzieć, że brązowe pojemniki na odpady w gastronomii posiadające certyfikat EN 840 w swojej dolnej części mają dodatkowe elementy służące wentylacji odpadów, dzięki którym odpady rozkładają się szybciej. Przykładem takiego pojemnika jest przedstawiony poniżej kontener na bioodpady.

 

Zabezpiecz się przed kontrolą Sanepidu – wybierz pojemniki na odpady w gastronomii i chroń środowisko

Odpady żywnościowe w gastronomii, a zwłaszcza odpady mięsne, stanowią potężne zagrożenie dla środowiska, dlatego ich ekonomiczne zagospodarowanie jest szczególnie ważne z punktu widzenia obecnych i przyszłych pokoleń. Dobre praktyki i odpowiednie pojemniki na odpady w gastronomii pozwolą Ci ponadto uniknąć nieprzyjemności związanych z kontrolą Sanepidu, poprawić swój wizerunek jako firmy przyjaznej środowisku, a tym samym przyciągnąć więcej klientów.

Zadbaj o odpady spożywcze w swoim lokalu i wybierz pojemniki na odpady w gastronomii, by osiągnąć szereg prywatnych, biznesowych i globalnych korzyści.

 

Powiązane produkty:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google. Polityka prywatności i Warunkach korzystania z usługi.

Zapraszamy do kontaktu

  Ekofabryka

  ul. Grobla 25
  66-600 Krosno Odrzańskie
  tel. 68 30 30 30 8 
  info@ekofabryka.com.pl
  NIP: 9261558013
  REGON: 368272058
  Twój koszyk
  Loading...
  • Brak produktów w koszyku.

  Kwota: 0,00

  Zobacz koszykZamów teraz

  Loading...